Rentrée 2014-2015

An manner wéi engem Mount geet d’Schoul rëm lass, dofir hunn mir lo d’Horairen vum Schoultransport an d’Lëscht vum Leierpersonal aktualiséiert.

Schoulbuet 2014-2015_WEB-1D’Schoul fänkt dëst Joer Méindes, de 15. September un.

AVIS
Le collège des bourgmestre et échevins a décidé, en concertation avec le comité d’école de Mersch, de fermer à clé les portes du bâtiment Jean Majerus pendant les heures de classe. En cas de besoin, les parents peuvent joindre les titulaires de classe aux numéros de leurs téléphones portables respectifs. Zesumme mam Schoulcomité vu Miersch, huet de Schäfferot décidéiert d’Diere vum Gebai Jean Majérus während de Schoulstonnen zouzespären. Falls noutwenneg, kënnen d’Elteren d’Titulairë vun de Klassen iwwer hire Schoulhandy erreechen.

 

 

Héi kënnt dier Iech déi 3. Editioun vum Mierscher Schoulbuet am PDF Format roflueden: